Serwis

SERWIS

wieloletnie doświadczenie

Profesjonalny serwis

Dla wszystkich urządzeń z naszej oferty zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz pogotowie dźwigowe.

Jako autoryzowany agent oferowanych urządzeń posiadamy dostęp do oryginalnych części  zamiennych, instrukcji i know-how oraz wsparcie techniczne specjalistów producenta.

Gwarantujemy prowadzenie konserwacji zgodnie z zakresami przeglądów konserwacyjnych, instrukcją konserwacji producenta urządzenia, normą PN/EN 81, ustawą z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym, Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego*.

Jesteśmy przekonani że powyższa oferta oraz nasze kilkudziesięcioletnie doświadczenie w branży dźwigowej spełni wszelkie wymagania Użytkowników urządzeń i oczekiwania naszych Klientów.

* Rozporządzenie w sprawie eksploatacji  (Dziennik Ustaw Nr 193 z 29 października 2003 r.)
Powyższe rozporządzenie zostało opublikowane w związku z wprowadzeniem do prawodawstwa polskiego przepisów Unii Europejskiej, a zwłaszcza Dyrektywy Dźwigowej LD 95/16/WE (wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 22 maja 2003 roku – Dziennik Ustaw Nr 117).
Rozporządzenie to reguluje zasady związane z dopuszczeniem do eksploatacji urządzeń transportu bliskiego, takich jak dźwigi, schody i chodniki ruchome i precyzuje obowiązki, które spoczywają
na użytkownikach tych urządzeń. Rozporządzenie zakłada, że po pozytywnym zakończeniu procedury związanej z „oceną zgodności” wg Dyrektywy Dźwigowej LD 95/16/WE, która należy do obowiązku firmy instalującej urządzenie, proces związany z dopuszczeniem urządzenia transportu bliskiego do eksploatacji należy do użytkownika. Użytkownik urządzenia transportu bliskiego musi wystąpić z wnioskiem do Urzędu Dozoru Technicznego, który wydaje decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia.
Rozporządzenie definiuje ponadto ogólne warunki eksploatacji urządzeń oraz rodzaje, zakres i terminy badań technicznych. W odniesieniu do terminów przeglądów ważną rolę odgrywa będzie zapewnienie
odpowiedniego serwisu zgodnie z przepisami normy EN13015.
Norma 13015 regulująca kwestie utrzymania urządzeń w dobrym stanie, obejmuje wszystkie czynności, których celem jest zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania
urządzeń (dźwigów i schodów ruchomych) oraz ich części składowych od chwili przekazania urządzeń do eksploatacji przez cały okres ich używania.